Geconsolideerde rekening 2016 – 2015


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2016 2015
Vaste activa 77.345 73.332
Vlottende activa 202.725 167.365
Liquide middelen 61.875 70.819
TOTAAL ACTIVA 341.945 311.516
Eigen vermogen 177.626 154.211
Subsidies en voorzieningen 19.184 17.705
Schulden 145.135 139.600
TOTAAL PASSIVA 341.945 311.516
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2016 2015
Bedrijfsopbrengsten 261.755 217.799
Bedrijfsresultaat 17.273 23.887
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 10.065 16.730